O kampanii - OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii

OKULUS KATOWICE – JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE! czytaj więcej

O kampanii

wydrukuj

rozmiar czcionki

 

Okuliści dla Afryki

„Szkoła Zdrowego Widzenia” to akcja profilaktyczno-edukacyjna, w czasie której wykonujemy darmowe badania przesiewowe wzroku u dzieci 6-7 letnich z klas pierwszych szkół podstawowych. Od lutego do czerwca 2012 r. podczas I edycji kampanii przebadaliśmy 1181 pierwszoklasistów z 44 szkół powiatu bielskiego. W 2013 r. odbędzie się II edycja kampanii na terenie powiatu Jaworzno, podczas której przebadamy około 700 dzieci. W trakcie badań prowadzimy będzie także działania edukacyjne w zakresie zasad prawidłowego widzenia i zapobiegania krótkowzroczności wśród uczniów – prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

Pomysłodawcą kampanii jest kierownik medyczny dr n. med. Iwona Filipecka, specjalista chorób oczu, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki.

Według badań przeprowadzonych w Polsce co trzecie dziecko rozpoczynające naukę w szkole ma zaburzenia widzenia, co piąte zaburzenia słuchu, a co czwarte mowy. Nieprawidłowe  funkcjonowanie tych narządów zmysłów u dzieci jest przyczyną opóźnień w nauce – trudności z czytaniem, pisaniem, zaburzeń komunikacji, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.* Według wyników badań I edycji naszej kampanii prawie 28% pierwszoklasistów występują różnego rodzaju nieskorygowane zaburzenia wzroku (pełny raport z badań I edycji akcji ,,Szkoła Zdrowego Widzenia”).

Jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. W 2011 roku, w trakcie trwania polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podpisano „Europejski Konsensus Naukowy nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Podkreśla się w nim istotną rolę, jaką odgrywa wczesna diagnostyka – najskuteczniej realizowana poprzez badania przesiewowe oraz wczesna terapia.

Cele kampanii:

 • Wyselekcjonowanie grupy dzieci z zaburzeniami widzenia i poinformowanie ich rodzicówo konieczności rozpoczęcia leczenia,
 • Edukacja nauczycieli i rodziców na temat prawidłowych warunków nauki korzystnych dla oczu, w tym szczególnie zwrócenie uwagi na zapobieganie coraz częściej występującej u dzieci i młodzieży krótkowzroczności,
 • Przeprowadzenie badań epidemiologicznych.

Informacja medyczna na temat konieczności przeprowadzenia badań:

 • Pełne badanie okulistyczne dzieci rozpoczynających naukę w szkole powinno obejmować ocenę widzenia na różne odległości, widzenia przestrzennego, ruchomości oczu, ocenę konwergencji (zdolność oczu do śledzenia obserwowanego przedmiotu poprzez zmianę położenia gałek ocznych; dzięki temu zjawisku człowiek może określać swoją odległość od przedmiotu) oraz widzenia barw. Wykonanie takiego kompleksowego badania pozwala ocenić, czy dziecko widzi prawidłowo. Przesiewowe badania diagnostyczne prowadzone przez higienistki szkolne obejmują tylko jeden z elementów widzenia –  badanie ostrości wzroku i wykrywają jedynie duże zaburzenia wzroku u dzieci.
 • Badanie widzenia, czyli tzw. badanie ostrości wzroku pozwala wykryć zaburzenia widzenia z różnych odległości, które mogą być przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu w klasach pierwszych. W badaniu tym również diagnozuje się niedowidzenie. Jest to choroba dotycząca najczęściej jednego oka, dlatego wielu rodziców i dzieci nie zdaje sobie sprawy z jej występowania. Im wcześniej rozpozna się schorzenie i rozpocznie leczenie, tym większa jest szansa na przywrócenie prawidłowego widzenia. Po 9 roku życia zwykle leczenie jest już nieskuteczne.
 • Badanie ruchomości oczu, ocena prawidłowego ustawienia i widzenia przestrzennegoto elementy, które pozwalają ocenić prawidłowe widzenie obuoczne, zdolność postrzegania obrazów trójwymiarowych, czyli takich jakie tworzą się w prawidłowo funkcjonującym narządzie wzroku. Widzenie obuoczne w wieku późniejszym jest istotnym parametrem określającym przydatność zawodową do wielu stanowisk pracy.Rozwija się ono do 7 roku życia i jeśli w tym wieku jest nieprawidłowe to jak najszybciej należy rozpocząć ćwiczenia, które je wykształcą.
 • Badanie rozpoznawania barw pozwala wykryć grupę dzieci z zaburzeniami w tym zakresie. Prawidłowe postrzeganie barw ma znaczny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Nie ma w chwili obecnej leczenia tej nieprawidłowości, ale niezwykle istotne jest, aby jeśli one wystąpią dziecko, rodzice i nauczyciele byli o tym poinformowani.
 • Według badań przeprowadzanych na całym świecie z roku na rok wzrasta ilość uczniów, u których rozwija się krótkowzroczność – wada wzroku, przy której zaburzone jest widzenie na dalekie odległości.  Według danych światowych 1% dzieci do 5 roku życia ma krótkowzroczność. Wzrasta ona do 8% w wieku lat 10 i 15 % w wieku lat 15.Zjawisko to związane jest z wydłużającą się pracą dzieci i młodzieży na bliskie odległości – czytanie, pisanie czy praca na komputerze. Stwierdzono, że występuje ona częściej u dzieci i młodzieży z rejonów uprzemysłowionych z wyższym poziomem edukacji, które więcej czasu poświęcają na naukę. Poinformowanie nauczycieli i rodziców o sposobach zachowań dzieci w trakcie nauki, prawidłowym oświetleniu, postawie przy czytaniu oraz wytworzenie prawidłowych nawyków już w dzieciństwie może uchronić badane dzieci przed wystąpieniem krótkowzroczności w przyszłości.

Ogólny opis kampanii:

 • W ramach kampanii planujemy przeprowadzamy bezpłatne badania ostrości wzroku, rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego oraz ocenę konwergencji i ruchomości gałek ocznych u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
 • Badania wykonywane są przez doświadczony i wykwalifikowany personel ośrodka OKULUS PLUS. Badane są dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę.  Dla każdego ucznia biorącego udział w badaniu przygotowujemy specjalną „kartę badań dziecka”. W niej zawarta są informacje o wyniku badania. Rodzice dzieci, u których stwierdzone zostały nieprawidłowości, otrzymują informację, że powinni zgłosić się ze swoim dzieckiem do Poradni Okulistycznej dla Dzieci w celu podjęcia leczenia. W skierowaniu nie wskazujemy nazwy ośrodka, w którym powinny być przeprowadzone dalsze badania. Wybór miejsca leczenia dzieci zależy od decyzji rodziców lub opiekunów.
 • We współpracy z dyrektorami szkół organizujemy spotkania z nauczycielami i rodzicami. Podczas prelekcji informujemy jakie zachowania dzieci powinny wzbudzać niepokój, gdyż mogą świadczyć o problemach z widzeniem oraz co można zrobić, aby zapobiegać wystąpieniu w przyszłości krótkowzroczności. Każda szkoła biorąca udział w akcji na koniec projektu otrzymuje certyfikat „Szkoły Zdrowego Widzenia”.
 • W celach edukacyjnych w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich informujemy opinię publiczną o problemach oczu u najmłodszych: przyczynach powstawania wad wzroku, sposobach zapobiegania powstawaniu wad wzroku, metodach leczenia wad wzroku, etc.
 • Każdy etap akcji kończymy uroczystą konferencją, na której prezentujemy raport epidemiologiczny z wyników badań.

Badania:

W ramach kampanii przeprowadzamy bezpłatne badania:

 • ostrości wzroku,
 • rozpoznawania barw,
 • widzenia przestrzennego
 • ocenę konwergencji i ruchomości gałek ocznych.

Badania są wykonywane przez doświadczony i wykwalifikowany personel kliniki OKULUS PLUS.

Wykaz aparatów i testów medycznych, które obejmują planowane badania:

 • tablice do badania ostrości wzroku do dali
 • tablica do badania ostrości wzroku do bliży dla dzieci
 • test Motyla do badania widzenia przestrzennego
 • listwy pryzmatyczne
 • test ishihary do badania rozpoznania barw
 • retinomax do komputerowego badania wady wzroku

Organizator kampanii:

Pomysłodawcą kampanii jest kierownik medyczny dr n. med. Iwona Filipecka, specjalista chorób oczu, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki.Organizatorem kampanii jestośrodek OKULUS PLUS, od 10 lat działająca na terenie Bielska-Białej. To specjalistyczny ośrodek okulistyczny dla dzieci i dorosłych wykonujący pełną diagnostykę oraz leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu.
Klinika OKULUS PLUS prowadzi badania naukowe, wielokrotnie organizowała konferencje i sympozja naukowe, promujące również miasto Bielsko-Biała. Prowadzenie w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych promocji zdrowia i programów zdrowotnych należy do statutowej działalności ośrodka.

http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/konferencja_12_09_2011/Konsensus.pdf

 

Film z Dnia Otwartego Szkoły Zdrowego Widzenia 2013:

 

Szkoła Zdrowego Widzenia 2013 – 2 edycja:

 

Szkoła Zdrowego Widzenia 2012 – 1 edycja:

Pobierz załączniki: